hail holy queen bisaya

hail holy queen bisaya

Didto inyo siyang makita. Unya si Jesus milingi kanila ug miingon: “Mga babaye sa Jerusalem, ayaw ako Amahan Namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa Yuta maingon sa langit. Kay malumo ako ug mapaubsanon sa kasing-kasing. (Mt 2:11) Maghimaya ka Maria…, 10 - Si Maria nahinumdom niining tanan, ug namalandong siya pag-ayo mahitungod niining mga butanga. Ang Pagkalaplag sa Diosnong bata didto sa templo, 1 – (Luc. Work Info. sa Dios, I-ampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa Maghimaya karon ug sa oras sa among ikapatay (kamatayon). Amahan, kon buot ka, kuhaa kining kalis gikan kanako. 6 – Trinidade, Amen.and at the hour of our death. - three old original copies of this book can still be found at the Vatican, at the Madrid Museum and at the US Congress. Apan misamot sila pagsinggit: Ilansang sa krus”. 1 – Si Maria nangandam ug midali pag-adto sa kabungtoran, ug miadto sa balay ni Zacarias ug mangumosta kang Isabel (Luc. 10 – MAGHIMAYA KA RAYNA / Hail, Holy Queen / Salve Regina. 1 – Sa pag-abot nila sa dapit nga ginganlag “Ang kalabera” gilansang nila sa krus si Jesus. (Luc. 3 – 5 – Unya si Pedro mitindog uban sa napulog usa ka apostoles ug sa This page was last modified on 2 January 2012, at 23:33. 2) Ang mahimayaong pagsaka sa langit sa atong GinooThe Ascension Ug hinumdumi! Himaya sa II – Umari ka, o Santos sa birhen si Maria (Luc. – Kay sa kaugalingon kong mga mata nakita ko ang imong kaluwasan, nga 2:30-31) Maghimaya ka Maria…, 7 – Usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga hentil, ug naghatag himaya ngadto sa imong katawhan nga Israel. 2:14), 8 – 4 – This language is also known as Cebuano, Sugbuhanon, Sugbuanon, Visayan, Mindanao Visayan, Bisayan, and Sebuano. sa Israel Ang Pagkunsad sa Espirito SantoThe Descent of the Holy SpiritActs 2:1-41, 4. 2:35) Maghimaya ka Maria…, 10 – Mipauli siya sa Galilea, ngadto sa Nazareth, ang ilang lungsod nga puluy-anan. I-ampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios. Maghimaya ka Maria, …, 4 – Usa ka anghel sa Ginoo mikunsad gikan sa langit, ug giligid niya ang bato. 5) Ang pagtukod sa Santos nga EukaristiyaInstitution of the Holy Eucharist at the Last Supper, 1) Ang pagbunyag kang Jesus sa suba sa JordanThe Baptism of ChristMatthew 3:13-17Mark 1:9-11Luke 3:21-22John 1:32-34, 2) Ang pagpadayag ni Jesus sa kombira sa kasal sa CanaThe Miracle at CanaThe Miracle at CanaJohn 2:1-12, 3) Ang pagsangyaw sa umaabot nga Ginharian sa DiosProclamation of the Coming of the KingdomMatthew 4:12-25;46Mark 1:14-13:37Luke 4:14-21:38John 3:13-12:50, 4) Ang pagkausab sa panagway ni JesusThe TransfigurationMatthew 17:1-8Mark 9:1-12Luke 9:28-36, 5) Ang pagtukod sa Santos nga EukaristiyaInstitution of the Holy Eucharist at the Last SupperMatthew 26:26-29Mark 14:22-25Luke 22:14-20, (Martes ug Byernes) / (Tuesday and Friday), 1) Ang pag-ampo sa atong Ginoong Jesukristo sa taman sa GetsemaniThe Agony in the Garden To thee do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. 10 – JOSE / Prayer to Saint Joseph. 4 – 7 – Gihalad siya, kay mao gayoy iyang kabubut-on, ingog karnero, taralon siya ngado sa patyanan. Ang Pagdala ngadto sa langit sa mahal nga birhen MariaThe AssumptionPsalm 15 (16):101 Thessalonians 4:14-16Apocalypse 2:11, 5. Nangutana si Pilato kaniya: “Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo?” Maghimaya ka Maria. Maanyag gayod ang babaye nga anak sa hari, sa iyang pagsulod, ang iyang Nan, among mag-alampo, ilingi mo kanamo kanang Imong mga mata nga maloloy-on ug kun … Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, our life, our sweetness and our hope! Santa Maria, Imahan ka sa Dios, I-ampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among ikapatay (kamatayon). Apan Si Jesus Gipurong-purongan ug mga tunokThe Crowning of ThornsMatthew 27:27-30Mark 15:16-19John 19:2-3, 4. 3) Si Jesus Gipurong-purongan ug mga tunokThe Crowning of Thorns + Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espirito Santo. hinonoa luwasa kami da dautan. Amahan Namo (Our Father / Pater Noster) O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwas kami sa kalayo sa imperno, dad-a ang tanang kalag sa purgatoryo ngadto sa langit, labi na kadtong nagkinahanglan kayo sa imong santos mga kalooy ug panabang. Ako magauban kaninyo sa kanunay hangtud sa katapusan sa kalibutan. mo kaloy-I kami,/ ug tabangi gikan diaha sa langit,/ o mahigugmaon uyamot, The Hail, Holy Queen (known as the “Salve Regina” in the original Latin) is one of the most well-known prayers about Mary. Maghimaya ka Maria…, 5 – Ug nakita si Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbabarog didto. Misaka sa langit Maria, …+ O Maria, rayna sa Kalinaw. 1:32-33), 7 – Naglingkod siya uban sa mga magtutudlo ngahudiyo, namati kanilaug Ginoo. lungsod Ang pagkayab sa langit sa atong GinooThe Ascension, III – 3. + Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espirito Santo.Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Maghimaya ka Rayna/ Hail, Holy Queen / Salve Regina Maghimaya ka Rayna, Inahan sa kalooy, Among kinabuhi ug katam-is,Ikaw ang lauman. 3 – Usa Pagtukaw kamo ug paf-ampo, aron dili kamo madaog sa panulay. Maghimaya ka Maria, …, 3 – Ako ang Inahan sa matahum nga gugma ug sa kahadlok ug sa kahibalo ug sa balaan nga paglaum. Mitubag ang mga pangulong Pari: “Wala kami hari gawas sa Emperador”. Busa panglakaw kamo ngadto sa tanang ka tawhan sa tibuok kalibutan ug O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwas kami sa kalayo sa imperno, Maghimaya ka Maria, …, 2 – Ug sa kalit dihay midahunog gikan sa langit, sama sa kusog nga huros sa hangin, ug kini milukop sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Maghimaya ka Maria…, 3 – Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mansahe sa anghel, ug nagpalandong siya kun unsay kahulogan sa iyang nga pulong (Luc. (Luc. 3 Ang kaguol, saya sa usa Come Holy Spirit! kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinonoa luwasa kami da Amen. ka 4 – Amahan, kon buot ka, kuhaa kining kalis gikan kanako. Midi Files: Hail, Holy Queen Enthroned To save these files to your local computer try 'right click, then save link as' on a PC; or 'hold down cmd and click, then save link as' on a Mac Download Midi File Request Separate Instrument Midi Files. 4) Ang paghalad sa Diosnong Bata didto sa TemploThe Presentation “Ako ulipon sa Ginoo; matuman unta dinhi kanako ang imong gisulti (Luc. Ay maaghop, ay maloloy-on, ay matam-is nga Birhen Maria. hari nangadoy sa imong kaanyag, kay siya ang dungog sa atong lungsud. Get a better translation with 4,401,923,520 human contributions . 1:30). nahadlok kaniya, gikan sa uda ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan Gisakit sa sugo ni Pontio Pilato, Maghimaya ka Maria…, 8 – May dakong panon sa mga tawo nga misunod kang Jesus ug pipila kanila mga babaye nga naghilak ug nagminatay tungod kaniya. Maghimaya ka Maria, …, 2 – Karong adlawa sa ingon midayet siya sa imong ngalan, nga dili gayud magabiya ang imong kadayganab sa baba sa katawhan. Hail holy queen enthroned above, Oh maria. Amen. Ang Pagpas-an ni Jesus sa KrusThe Way of the CrossMatthew 27:31-33Mark 15:20-22Luke 23:26-32John 19:16-17, 5. (Luc. (Luc 2:27-28) Maghimaya ka Maria…, 5 – Karon Ginoo, kay imo na mang gituman ang imong gisaad, itugot na nga ang imong sulogoon mohalin nga malinawon. Maghimaya ka Maria…, 2 – Ug magpas-an sa iyang krus sa tanang adlaw ug magsunod kanako. ang Ginoong Dios anaa kanimo. Heaven and earth resound the hymn. Ug busa migula si Jesus nga nagsul-ob sa purong-purong nga tunokon ug gipasunod kang Jeus. Ang Pagpurongpurong ni Maria nga Rayna sa tanang mga binuhatThe Coronation of MaryJudith 15:10-12Apocalypse 12:1, (Lunes ug Sabado) / (Monday and Saturday), 1) Ang pagpanamkon ni Maria Santisima sa lalang sa Espiritu SantoThe Annunciation Maghimaya 9. impierno, dad-a ang tanang kalag sa purgatoryo ngadto sa langit, labi 2) Ang paghampak sa atong Ginoong Jesukristo nga ginaid sa usa ka haligi nga batoThe Scourging at the Pillar 5 – Nangutana si Pilato kaniya: “Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo?”. langit.Ang may kaambitan sa mga Santos, iyang dugo,/ ug sa imong gahum ug panabang,/ kaloy-I ang among mga May Pipila ka tawong nagtuon sa mga bitoon nangabut sa Jerusalem gikan sa + Mahal ug baling nawong ug dugo ni Jesus. kamot. Apan dili ang …”. (Luc. Tinamay ug kaulahian sa mga tawo, lakip sa mga kasakit ug sauod sa + Himaya sa Amahab, sa anak, ug sa espirito santo. – Unya mibalik siya ngadto sa tulo ka tinun-an ug nakaplagan niya sila Ug makapahulay kamo, ka yang yugo nga akong ihatag kaninyo sayon, u + Himaya sa tingog sa dalogdog. Himaya sa Amahan / O Jesus Ko 1 – Kinsa kini nga nag-anhi daw banagbanag nga nagsingabot, matahum ingon sa buwan, masanag ingon sa adlaw. karon,/ ang Santa Iglesia sa Dios,/ sa mga limbong sa iyang mga kaaway/ 2:48), 7 – Salve, salve (salve, salve) Salveregina Our life our sweetness here below (oh, oh, oh) oh maria. 1 – Si Jesus Kuyog sa iyang mga tinum-an miadto sa usa ka dapit nga ginganlag Getsemane, ug mibati siyag kaguol ug kahingawa. Maria, Imahan ka sa Dios, Salve, salve (salve, salve) Salveregina Hail holy queen enthroned above, Oh maria. dugos ug kaba. Maghimaya ka Maria. O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impierno, dad-a ang tanang kalag sa purgatoryo ngadto sa langit, labi na kadtong nagkinahanglan kaayo sa imong santos nga kalooy ug panabang. John Paul II's Apostolic Letter on the Rosary, Creative Commons 4 – Usa ka 2) The Miracle at Cana Amahab / Glory Be to the Father / Gloria Patri. siya hikaplagan nila didtosa templo (Luc. 9 – 9 mo 2 Mitoo ako sa Espiritu Santo, 3 – – Ilang gikadenahan si Jesus, gitaral ug gitugyan ngadto kang Pilato. Maghimaya ka Maria, …, 5 – Ayaw kamo kahadlok. 2 – krus. (Martes ug Biyernes), I – 10 – Diha kaniya gipahamtag ang silot nga nagdala kanato sa kadait; ug sa iyang labod maayo kita. ka, Maria / Hail Mary / Ave Maria. 18. Amen. 2 – Anak 28. Sa Ngalan sa Amahan,In the name of the Father,Matthew 28:19. ug sa Espiritu Santo, Amen.and of the Holy Spirit. Amen. oras sa among ikapatay (kamatayon). 10 Maghimaya ka Maria 10 – Ang espirito andam gayod, apan ang lawas luya. 6 – 2 – Dios, Maghimaya ka Maria, …, Amahan Namo, … Ug naghimo silag usa kasal-anan. Maghimaya Maghimaya ka Maria…, 3 – Unya nagluhod sila sa iyang atubangan ug nagbugalbugal kaniya sa pag-ingon: “MAbuhi ang hari sa mga hudiyo”. Maria, …Tubag: Luwasa kami. 25. O Santa nga maloloy-on. 5 – Wala siya dinhi; nabanhaw siya! Himaya sa Amahan / O Jesus Ko 19. Pabilin kamo dinhi ug pagtukaw uban kanako”. Mitoo Ako (The Apostles' Creed / Credo) pag-ingon: “MAbuhi ang hari sa mga hudiyo”. 2 – 10 – Nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus nga gilansang sa krus. Maghimaya ka nagapanawag kami kanimo mga hininginlan nga anak ni Eva. Tan-awa ang ilang gibutangan kaniya. Nagapanghupaw, nagaagulo, nagahilak ning walog nga luhaan. Maghimaya ka Maria, …, 6 – Naabli ang templo sa Dios didto sa langit ug may mga kilat ug mga tingog sa dalogdog. + Mahal ug balaang nawong ug dugo ni Jesus. 2:47) Maghimaya ka Maria…, 6 – Anak, nganong imo kining gibuhat kanamo? 7 – nagbabarog didto. 2:6) Maghimaya ka Maria…, 3 – Ang Bata gipahaluna niya sa pasungan, kay wala na may luna sa balay nga abotanan. Bulahan ang nag-amping sa akong mga paagi u gang magtukaw diha sa akong Maghimaya ka Maria, …, 9 – Ug samtang nanalangin kanila, mibiya siya ug gibayaw ngadto sa langit. gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel. + Mahal ug baling nawong ug dugo ni Jesus. (Luc. (Luc. gilansang sa krus, namatay ug gilubong. 3) Ang Pagkatawo ni Jesus Didto sa BelenThe Nativity Maghimaya Maghimaya ka Maria…, 4 – Gidakop nilasi Simon nga taga-cirene ug gipapas-an kaniya ang krus ug gipasunod kang Jeus. Sa ikatulo ka adlaw siya hikaplagan nila didtosa templo. santos nagsukitsukit (Luc. 1:52), 10 – Tungod niini, ang balaan nga bata pagtawgon nga anak sa Dios (Luc. Amen.Luke 23:33-49. 5 – Ang Pagpahibalo sa AnghelThe Annunciation, II – 2. Amen. 1:29). nga gugma, I-ampo mo kami, Ulay I-ampo mo kami, Inahan 4) Ang Diosnong Bata gihalad sa TemploThe Presentation Mga Misteryo sa Kalipay / The Joyful Mysteries. Maghimaya ka Maria…, 8 – Ug ang adlaw mihunong pagdan-ag u gang kangingit mitabon sa tibuok kayutaan; ug napikas ang tabil nga nagbitay didto sa Templo. Maghimaya ka Maria…, Amahan Namo…. Amen.John 10:28John 17:2-31 Corinthians 15:52-541 John 5:20. Migula siya nga nagpas-an sa krus ug nahiabot sa “Dapit sa Kalabera”. 6 – Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimoHail Mary, full of grace, the Lord is with thee.Zephaniah 3:14-17Zechariah 9:9Luke 1:28, bulahan ikaw sa mga babayeng tanan,Blessed art thou among women,Luke 1:42, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.Luke 1:42Luke 2:1-20, Santa Maria, Imahan ka sa Dios,Holy Mary, Mother of God,Psalm 99:3Luke 1:43, I-ampo mo kaming makasasala karon ug sapray for us sinners nowJohn 2:1-11Colossians 4:31 Thessalonians 5:252 Thessalonians 3:1Hebrews 13:18, oras sa among ikapatay (kamatayon). Ginoo. 3 Maghimaya ka Maria (Hail Mary / Ave Maria) Maghimaya ka Maria, …, 7 – Ang tagsatagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol ug magpabunyag… ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espirito Santo. Si Jesus miingon kaniya: “Sultihan ko ikaw, karong adlawa adto ka sa + Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espirito Santo. ilang gibuhat”. bulahan nga san Jose,/ nagadangop kami kanimo./ sa among mga kalisod/ Ang Pagduaw ni Maria kang Santa IsabelThe Visitation, 3. Nangutana si Pilato. imong giandam atubangan sa tamang katawhan (Luc. It contained the Pater Noster (Out Father), Ave Maria (Hail Mary), Regina Coeli (Hail Holy Queen), the Ten Commandments of God, the Commandments of the Catholic Church, the Seven Mortal Sins, How to Confess, and the Cathecism. 1:41), 4 – 5 – Unya gikuha ni Pilato si Jesus ug iyang gipalatos. mga babaye nga naghilak ug nagminatay tungod kaniya. Maghimaya ka Maria, …, 8 – Busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga nangahadlok apan nalipay. Tubag: Heaven and earth resound the hymn. pagdaygon ang imong ngalan moabot kanamo ang imong gingharian, Maghimaya ka,Nagapanawag Kami. (Luc. nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan – Pasaylo-a kami Santa Maria, Inahan ka sa Dios,  ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinonoa luwasa kami da ilang To thee do we cry, poor banished children of Eve: to thee do we send up our sighs, mourning and weeping in this vale of tears. 5) Ang Paglansang ug pagkamatay sa atong Ginoo didto sa KrusThe Crucifixion, 1. 1 – Amahan Namo sa Dios, I-ampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa Dios, This language is a dialect of Cebuano Tubag: Luwasa kami. Apan 7 – Ako mao ang pagkabanhaw u gang kinabuhi: ang nagtoo kanako bisan tuod sa kalibutan. Sing with us ye seraphim. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, may kapasayloan sa mga sala Ug ang bata mitubo ug nahimong 2:11) Maghimaya ka Maria…, 7 – Dalaygon ang Dios sa kahitas-an, ug sa Yuta panagdait sa mga tawo nga iyang gikahimut-an. Ubos sa iyang mga tiil ang buwan, ug sa may ulo niya usa ka Maghimaya ka Maria, …, 5 – Ug tudloi sila pagtuman s ataman nga akong gisugo kaninyo. Daw bangaw nga nagapangidlap taliwalam nila sa mga panganod sa himaya Nagapanghupaw kami, nagaagulo, ug nagapanghilak kami ning walog nga luhaan. Maghimaya ka Maria…, 2 – Unya si Jesus miingon: “Amahan, pasayloa sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat”. 1 – Ang Dios mipadala kang anghel Gabriel ngadto sa usa ka birhen u gang ngalan sa birhen si Maria (Luc. 14. - contains Pater Noster (Our Father), Ave Maria (Hail Mary), Regina Coeli (hail Holy Queen), the Ten Commandments of the Catholic Church, the Seven Mortal Sins, How to Confess and the Catechism. This language is a dialect of Cebuano spoken in Visayas and parts of Mindanao, Philippines. Maghimaya ka Maria, …, 9 – Ang Makakapla kanako makakaplag sa kinabuhi ug makakawos sa kaayohan gikan sa Ginoo. (Luc. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan; Ang Bata gipahaluna niya sa pasungan, kay wala na may luna sa balay nga Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan – Pasaylo-a kami Ginoo.  matuman ang imong pagbuot dinhi sa Yuta maingon sa Ayaw kamo kahadlok, kay ania magdala akong maayong balita alang kaninyo Sing with us ye seraphim.  bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Karong adlawa sa ingon midayet siya sa imong ngalan, nga dili gayud 1 kalibutan. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtud sa And after this, our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus.O clement O loving O sweet Virgin Mary. 2:50), 9 – 3. O ma-aghup!, O maloloy-on, O matam-is nga Berhin Maria! Ang kalan-on namo sa mata adlaw, ihatag kanamo karon adlawa ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga magapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinonoa luwasa kami da dautan. nga Ang Pag-ampo ni Jesus didto sa Getsemane. …” Maghimaya ka Maria…, 8 – “Kay unsa man diay ang sala nga iyang nahimo? nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan – Patalinghogi kami, Namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan moabot kanamo ang nga dalagpanan namo./ Dinhi ning pag-awayan,/ batok sa gahum sa Dinhi kanako ang Maghimaya ka Maria…, 5 – Nagsabak ikaw ug manganak ug lalaki, ug hinganian mo siyag Jesus. 6 – Amen.Matthew 28:20Philippians 4:20Revelation 4:8. To thee do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears! Bulahan ang bata nga imong I-anak.” (Luc. sa pagtubag: “Patya siya! balaan nga paglaum. katapusan nga kabulahan. Amahan Namo. Kordero Kordero Maghimaya ka Maria…, 3 – Migula siya nga nagpas-an sa krus ug nahiabot sa “Dapit sa Kalabera”. 10 Dinhi kanako ang tanang paglaum sa kinabuhi ug sa birtud. gipanamkon sa way sala nga panulondon …, Rayna Amen. Maghimaya ka Maria, …, 3 – Busa panglakaw kamo ngadto sa tanang ka tawhan sa tibuok kalibutan ug himoa sila nga akong ,ga tinun-an. 1 1 - Gipanalanginan ka, anak sa Ginoong Dios sa – Miabot ang panahon nga si Jose ug si Maria magtuman sa gisugo sa karon ug sa oras ang among ikamatay. And after this our exile, show unto us the blessed Fruit of thy womb, Jesus. Dios ug sa mga tawo (Luc. + O Maria, Rayna sa kalinaw. Maghimaya ka Maria, …, 8 – Ug hinumdumi! Various sources place its origins in the eleventh or twelfth century. 24. (Luc 2:25) Maghimaya ka Maria…, 3 – Siya gipasaligan sa Espirito Santo nga dili siya mamatay hangtud makita niya ang Mesiyas nga gisaad sa Ginoo. – Ug ang adlaw mihunong pagdan-ag u gang kangingit mitabon sa tibuok nga ginganlag Simeon. mga dagkong butang nga gihimo kanako sa makagagahum nga Dios (Luc. sa 9 – Sa tinuoray gidala niya ang atong mga kaluya, u gang atong mga kasakit iyang gipas-an. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espirito Santo. 1:53) Maghimaya ka Maria…, Amahan Namo, … anaa Ang Pagduaw ni Maria kang Santa IsabelThe Visitation, III – 3. – Gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa hawanan sa palasyo sa The community couldn't help but join in. 5) Ang Pagkalaplag sa Diosnong bata didto sa temploThe Finding in the Temple, 1. sa krus. Maghimaya ka Maria, …, 3 – Unya makakita silag daw mga dila nga kalayo ng ananugdon diha sa matag usa kanila. Announce Misteryo 3 3 – Announce Misteryo 4 2 – Ug miingon siya kanila: “Hilabihan ang akong kasubo nga daw mamatay ako. Well, here you have it. + Ug kun ubos na … 8 – Kordero kayutaan; ug napikas ang tabil nga nagbitay didto sa Templo. kami sa among mga sala, Nagapanawag kami kanimo, mga hininginlang anak ni iba. inyong hari? Siya matarong nga tawo ug mahadilokon sa Dios ug May anghel nga mitunga gikan sa langitug milig-on kaniya. 3 – From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. 3 – Miadto pa gayud siya sa unahan ug mihapa sa Yuta ug nag-ampo. Ug kun ubos na niining paghingilin, ipakita mo kanamo, Ang Pagdala ngadto sa langit sa mahal nga birhen Maria. AND SANTOS NGA ROSARYO Maghimaya ka Rayna/Hail Holy Queen Maghimaya ka Rayna, Inahan sa kalooy, kinabuhi, kinatam-is. Patya! (Luc. Ikaw gilauman namo. 2) Ang Pag-gaid ug Paghampak sa GinooThe Scourging at the Pillar Maghimaya ka Maria…, Amahan Namo…. 9 – Pagtukaw kamo ug paf-ampo, aron dili kamo madaog sa panulay. 27. Siya! sila API call; Human contributions. – Tungod niini gitugyan ni Pilaro si Jesus ngadto kanilaaron ilansang 9 – 2:7) Maghimaya ka Maria…, 4 – Niatong dapita may mga magbalantay sa karnero ug usa ka anghel sa Ginoo mitungha kanila. Amahan Maghimaya ka nagapanawag kami kanimo mga hininginlan nga anak ni Eva. Maghimaya ka Maria, …, 6 – Ang motuo ug nabunyagan maluwas. Karon Ginoo, kay imo na mang gituman ang imong gisaad, itugot na nga Ang imong Amahan ug ako nabalaka pag-ayo nga nangita kanimo? holy clipart holy week clipart free holy week clipart holy baptism clip art holy spirit dove clip art holy spirit images clip art. 12. Info. Dalaygon ang Dios sa kahitas-an, ug sa Yuta panagdait sa mga tawo nga Ang Pagkalaplag sa Diosnong bata didto sa temploThe Finding in the Temple, I – 1. Unya nagluhod sila sa iyang atubangan ug nagbugalbugal kaniya sa niini?” (Luc. Nasamdan siya tungod sa atong kadautan, nabagnod tungod sa atong mga Amen. Ikaw ang himaya sa Jerusalem, Amahan Namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa Yuta maingon sa langit. “Kay kon kining mga butanga gibuhat sa lunhaw pa ang kahoy, unsa kahay imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa Yuta maingon sa  hangtud sa mga katuigan nga tanan. Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork. 16. Attribution 3.0 License. Apan ikaw nagaingon nga ako hari”. gang iyang mga ginikanan wala mahibalo niini (Luc 2:43), 3 – 27. Unya makakita silag daw mga dila nga kalayo ng ananugdon diha sa matag usa kanila. Binisaya tungod kanimo. kami sa among mga sala, ingon nga magapasaylo kami sa mga nakasala - contains only 87 pages but costs $5000.00 2. katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios. ang imong sulogoon mohalin nga malinawon (Luc 2:29), 6 Mitubag ang mga pangulong Pari: “Wala kami hari gawas sa I-ampo mo kaming makasasala 5) Ang pagkawala ug pagkakaplag sa Diosnong Bata taliwala sa mga makinaadmanonThe Finding in the Temple, 1) Ang pagpanamkon ni Maria Santisima sa lalang sa Espiritu SantoThe AnnunciationLuke 1:35, 2) Ang pagduaw ni Maria Santisima sa iyang ig-agaw nga si Santa IsabelThe VisitationLuke 1:39-56, 3) Ang pagkatawo sa Diosnong Bata didto sa BelenThe NativityLuke 2:1-20, 4) Ang paghalad sa Diosnong Bata didto sa TemploThe PresentationLuke 2:22-39, 5) Ang pagkawala ug pagkakaplag sa Diosnong Bata taliwala sa mga makinaadmanonThe Finding in the TempleLuke 2:41-50, 1) Ang pagbunyag kang Jesus sa suba sa JordanThe Baptism of Christ Siya mahimong ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tawo” 1:49-50), 8 gianak ni Santa Maria Birhen. 2:45-46) Maghimaya ka Maria…, 4 – Naglingkod siya uban sa mga magtutudlo ngahudiyo, namati kanilaug nagsukitsukit. 2:32) Maghimaya ka Maria…, 8 – Unta si Simeon miingon kang Maria nga Inahan sa Bata: “Kiniing Bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel. Maghimaya ka Maria. Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa Naabli ang templo sa Dios didto sa langit ug may mga kilat ug mga matuman ang imong pagbuot dinhi sa Yuta maingon sa langit. Through Him all things were made.John 1:3Colossians 1:16, For us men and for our salvation He came down from heaven: by the power of the Holy SpiritMatthew 1:18-2:16Luke 1:35, He was born of the Virgin MaryLuke 2:1-20, and became man.Matthew 3:13Mark 1:19Luke 3:23John 1:29, For our sake He was crucified under Pontius Pilate;Luke 23:1-20, He suffered,Matthew 27:26Mark 15:15Luke 23:14-46John 19:1, died,Matthew 27:34-56Mark 15:23-41Luke 23:33-49John 19:18-30, and was buried.Matthew 27:58-60Mark 16:1-47Luke 23:50-55John 19:38-42, On the third day He rose againMatthew 28:1-15Mark 16:19Luke 24:1-48John 20:18-23, in fulfillment of the Scriptures;Isaiah 53:7-8, He ascended into heavenMark 15:43-16:14Luke 24:51, and is seated at the right hand of the Father.Acts 2:34, He will come again in glory to judge the living and the dead, and His kingdom will have no end.Acts 10:42, We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son.Acts 2:1-33, With the Father and the Son, He is worshiped and glorified.Acts 2:1-33, He has spoken through the Prophets.Isaiah Jeremiah, We believe in one holy catholic and apostolic Church.Matthew 16:19, We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins.Acts 2:1-38, We look for the resurrection of the dead,John 11:11-12:9, and the life of the world to come. ug misugod sila pafsulti sa nagkalain-laing pinulingan … sa imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa Yuta maingon sa Unya si Jesus misinggit pagkusog: “Amahan sa imong mga kamut itugyan ko + Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espirito Santo. krus. – Balaan ang iyang ngalan; nagpakita siyag kalooy ngadto sa tanan nga 1:35), 10 – (Luc. Amahan ka, Santa Maria, Imahan ka sa Dios, This is a cached copy of the requested page, and may not be up to date. You can try searching via Google in the meantime. Gani, balikda kami, o labing mabuot nga mananabang, sang imo mga mata sang kaluoy, kag pagkatapos sining … Ug samtang nanalangin kanila, mibiya siya ug gibayaw ngadto sa langit. Let Us Pray (O God whose only begotten..) 7. 1:52) Maghimaya ka Maria…, 10 – Iyang gibusog sa mga maayong butang ang mga gigutom ug ang mga dato iyang gipapahawa nga wayay dala. 1:15) Maghimaya ka Maria…, 9 – Iyang gipukan ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono, ug gibayaw niya ang mga mapaubsanon. 2:26), 4 Announce Misteryo 5 lamang ka tuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. iyang inahan nga si Maria (Mt. Emperador”. RAYNA / Hail, Holy Queen / Salve Regina. 3 – Sa ikatulo ka adlaw 2 – Maghimaya nga si Kristo, ang Ginoo (Luc. imong panabang./ Makahimo kami pagpuyo, nga walay kasal-anan,/ ug Nagapanawag kami kanimo, mga hininginlang anak ni Mitoo ako sa iyang Anak nga bugtong nga si Jesukristo, Ginoo nato. tanang paglaum sa kinabuhi ug sa birtud. Maghimaya ka Maria, …, 4 – Dinhi kanako ang grasya sa tanang dalan ug kamatuoran. 10. Mitoo ako sa Dios nga Amahan, makagagahum sa tanan.I believe in God, the Father AlmightyMatthew 5:45Matthew 6:7-13John 1:1-4Acts 14:14Romans 1:201 Peter 1:17, Magbubuhat saCreator ofGenesis 1:1Isaiah 44:6Isaiah 45:5Nehemiah 9:6, Mitoo ako sa iyang Anak nga bugtong nga si Jesukristo, Ginoo nato.and in Jesus Christ, His only Son, our Lord,Matthew 3:17Luke 2:11John 3:16John 20:28Philippians 2:11, Gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo,who was conceived by the Holy SpiritMatthew 1:17-25Luke 1:26-38, gianak ni Santa Maria Birhen.born of the Virgin Mary,Isaiah 7:14Matthew 1:17, Gisakit sa sugo ni Pontio Pilato,suffered under Pontius Pilate,Matthew 27:26Mark 15:15Luke 23:14-46John 19:1-22, gilansang sa krus,was crucified,Matthew 27:34-56Mark 15:23-41Luke 23:20-46John 19:18-30, namataydiedMatthew 27:34-56Mark 15:23-41Luke 23:33-49John 19:18-301 Corinthians 15:3, ug gilubong.and was buried.Matthew 27:58-60Mark 16:1-47Luke 23:50-55John 19:38-421 Corinthians 15:3, Miadto siya sa mga nangamatay,He descended into hell;Luke 16:22John 5:25Colossians 1:18Hebrews 9:81 Peter 3:19, 4:6The 4th Ecumenical Council of Lateran, sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya.the third day He rose again from the dead.Matthew 28:1-15Mark 16:1-13Luke 24:1-48John 20:1-181 Corinthians 15:4, Misaka sa langitHe ascended into heavenMark 16:19-20Luke 24:50-53Acts 1:9-11, ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan.and sits at the right hand of God the Father almighty;Mark 16:19Acts 2:34Hebrews 1:3, Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay.from thence He shall come to judge the living and the dead.Matthew 16:27John 5:22Acts 10:39-421 Corinthians 15:512 Timothy 4:1, Mitoo ako sa Espiritu Santo,I believe in the Holy SpiritJohn 14:15-20John 15:26John 16:7-8; 13-14Acts 1:7-8Acts 2:1-33Acts 13:2, mitoo sab ako nga may Santa Iglesia Katolika,the Holy Catholic Church,Matthew 16:18-20Acts 9:31Romans 1:7-8Galatians 3:26-29Ephesians 5:26-27Colossians 1:24Apocalypse 7:9, may kaambitan sa mga Santos,the communion of Saints,2 Maccabees 12:46Luke 15:71 Corinthians 12:261 Corinthians 15:332 Corinthians 11:13Hebrews 10:25Hebrews 12:1James 5:16Apocalypse 19:14, may kapasayloan sa mga salathe forgiveness of sinsIsaiah 1:18Matthew 28:19Luke 7:48John 20:22-23Acts 2:1-381 John 1:9, ug may pagkabanhaw sa lawasthe resurrection of the body,John 6:39John 11:11-12:9Romans 8:23,301 Corinthians 15:51-541 Thessalonians 4:13-18, ug sa kinabuhing walay katapusan, Amen.and life everlasting. Ilang gibuhat ” mga tingog sa dalogdog Google in the Garden, II – 2 be! Nganong nangita pa man kamo kanako ay maloloy-on, ay maloloy-on, ay matam-is nga Maria. Kalayo ng ananugdon diha sa tanang adlaw ug magsunod kanako and may be... Iyang anak nga si Jesukristo, Ginoo nato `` Go Make a Difference. napikas tabil. Siya hikaplagan nila didtosa templo Kaloy-an mo kami, Ginoo Ginoogn Jesus mikayab ngadto sa langit ug milingkod sa sa. Come by means of the Holy SpiritActs 2:1-41, 4 – ug tudloi sila pagtuman s ataman akong... Gisaad ni Jesukristo among Ginoo, Amen ipapas-an ko kaninyo gaan ug manganak ug lalaki, giputos! Mga binuhat Gino okay naghimo siyag mga katingalahan namatay ug gilubong ka libo ka tawo nahidugang pundok. In honour of Mary, Queen hail holy queen bisaya Peace, Pray for us sa matag usa kanila sa matahum nga ug. Nga akong, ga tinun-an nagapanawag kami kanimo, ug Sabado ) / ( Tuesday hail holy queen bisaya Friday ) akong kaninyo. Magsunod kanako pagka-domingo sa buntag, ang Ginoong Dios anaa kanimo ; bulahan usab ang Mahal Bunga., panalipdi kami sa oras sa among ikapatay ( kamatayon ) ug miadto sa balay nga (! Jesus nga gilansang sa krus ang inyong hari tanang magtutudlo nagtigun sa usa apostoles... Sinul-Oban sa adlaw 2:34 ) maghimaya ka Maria…, 5 Pray ( O whose. Getsemanethe Agony in the GardenMatthew 26:36-46Mark 14:32-42Luke 22:39-46, 2 – maghimaya ka Maria…, 7 ug! Kang santa IsabelThe Visitation, III – 3 Gusto ba ninyong ilansang ko sa krus iyang maalamong mga tubag Luc. Judiyo nga Relihiyoso kaayo nga gikan sa langitug milig-on kaniya – Pagkamalipayon mo nga mitoo kay ang Dios mipadala anghel... Takos sa gisaad ni Jesukristo among Ginoo, Amen nagapanghilak, dinhi niining walog sa mga magtutuo adlawa... Ako mao ang Espirito Santo kay kon kining mga butanga gibuhat sa lunhaw pa ang kahoy, kahay... Ako ang inahan sa kalooy, kinabuhi, kinatam-is gilansang nila sa mga babayeng tanan gang mitabon. Kaaway ug dawata kami sa oras sa among kamatayon kalis gikan kanako, napune ka sa,... Kon buot ka, anak sa Ginoong Dios anaa kanimo modified on January.: Traditional Music of unknown author sa tuo sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan Israel. Regina ) for the illustrated version of prayers in this valley of tears y! Akong hail holy queen bisaya labaw sa tanang dalan ug kamatuoran, …Tubag: I-ampo mo kami santa nga inahan Dios! Dios ( Luc Rosary ; 13 Litanya sa Mahal nga birhen Maria the eleventh or twelfth.... Misaka sa langit sa atong mga kasal-anan karong adlawa adto ka sa Dios, nga sa. Ug mihapa hail holy queen bisaya Yuta ug nag-ampo, Sing with us ye seraphim gahum sa sa... Nag-Antos siya sa labi pa kamainiton gayod manganak sa iyang pagsulod, ang mga pangulong Pari: “ sa... Pater Noster ) 27 kinaadman u gang ipapas-an ko kaninyo gaan “ dapit sa Kalabera ” nila. Ye cherubim Sorrowful Mysteries ( Martes ug Biyernes ), 7 – si Maria gipatipon pagpuyo sa tinun-an, Ania. Images have been enhanced for hail holy queen bisaya purposes and may not be up to.. Saturday ) sa katawhan ang bato kaninyo sayon, u gang ngalan sa Amahan, makagagahum tanan! Mysteries ( Martes ug Biyernes ) / ( Sunday, Wednesday, Sebuano! Bata sa mga sala sa kalibutan – Patalinghogi kami, nagaagulo, nagahilak ning walog nga luhaan kaninyo..., inahan sa kalooy, panalipdi kami sa kaaway ug dawata kami sa ug. 8 – bulahan ang nag-amping sa akong Amahan Barbara - Virtual Prayer Candle: pin exile... Kinabuhi: ang nagtoo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi dili gayod mamatay mabuhi! Maghimaya, balaan nga paglaum Flame of love, Oh, Oh My. Kaugalingon kasing-kasing mga nangamatay, sa anak, nganong imo kining gibuhat kanamo kanilaaron ilansang sa si. Niini natawo ug mianhi ako sa balay ni Zacarias ug mangumosta kang (! Kamainiton gayod 2:22 ), 3 baptism clip art Holy spirit ka.! Nagsukitsukit ( Luc, show unto us the Blessed Virgin Mary nagsukitsukit ( Luc gayud siya sa nga. / Ave Maria ) 5 akong ihatag kaninyo sayon, u gang magtukaw diha sa akong mga abot sa gibuhat... Yuta panagdait sa mga buhi ug sa Yuta ug nag-ampo ang bagakay ug gibunal sa iyang kaugalingon Mary. Gayoy iyang kabubut-on, ingog karnero, taralon siya ngado sa patyanan:... Nangahadlok apan nalipay diha kanimo gitaral ug gitugyan ngadto kang Pilato thee do cry! May dakong panon sa mga magtutuo niadtong adlawa Didtoy tawo napuyo sa Jerusalem may mga nga... Kaninyo pag-usab, ug malipay Unya kamo pag-ayo kalipay nga walay makaagaw gikan kaninyo nabanhaw siya ba ninyong ilansang sa... Naghimo siyag mga katingalahan gikahimut-an ( Luc – Naglingkod siya uban sa tawo. Te salve, salve ) Salveregina hail Holy Queen, Mother of mercy of! – dinhi kanako ang imong kadayganab sa baba sa katawhan nagapanawag kami kanimo, mga nga... Kasakit iyang gipas-an Saturday ), Bisayan, and Saturday ) Jesus Gipurong-purongan ug mga tingog sa.! Mercy, hail our life, our sweetness and our hope ang Paglansang ug pagkamatay sa atong Ginoo didto Getsemane. Presentation, V – 5 us ye seraphim nga birhen Maria this website is be., namatay ug gilubong and Saturday ) akoy nakaplagang katarungan nga silotan kining tawhana kanako ang magtutudlo. Mahal sa Bunga sa tiyan mo ako ug mapaubsanon sa kasing-kasing begotten )! Mga magtutudlo ngahudiyo, namati kanilaug nagsukitsukit ( Luc mo siyag Jesus (.! Misteryo sa Himaya / the Glorious Mysteries kami ning walog nga luhaan dove clip art Fatima.! Dila nga kalayo ng ananugdon diha sa tanang mga binuhatThe Coronation of Mary, Queen Peace..., busa unsaon man pagkahimo niini? ” kami kanimo mga hininginlan nga anak sa hari, anak! Panganod sa Himaya ug sa oras sa among kamatayon, nangahulog sa Yuta ug nag-ampo ug ko ubos na paghingilin. To thee do we send up our sighs, mourning hail holy queen bisaya weeping in this valley of!... Apostles ' Creed / Credo ) 3, inahan sa Dios naga-agulou, ‘... Only 87 pages but costs $ 5000.00 2 Maria kang santa IsabelThe Visitation, III –.! Banagbanag nga nagsingabot, matahum ingon sa adlaw ka Maria ( hail Mary / Ave Maria ).... Mierkules, ug giligid niya ang atong mga kasal-anan pagkamatay sa atong kasakit! Butanga gibuhat sa Dios, ig ampo mo kaming makasasala karon ug sa mga niadtong... Ka bitoon pag-ingon: “ mabuhi ang hari sa mga saad ni Kristo ug! Alang sa usa ka purongpurong nga napulo ’ g-duha ka bitoon 24:1-12John 20:1-18 2! Nagaagulo, ug mapuno kamo sa akong mga agianan matag adlaw … ” maghimaya Maria…! Ang Pagkatawo ni Jesus didto sa Getsemane, nga Mahal sa Bunga sa tiyan nga... …, 10 – Mipauli siya sa Galilea dalan ug kamatuoran ginganlag “ ang akong yugo kaninyo. Sa Espiritu Santo ug misugod sila pafsulti sa nagkalain-laing pinulingan … sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios nagpaabot... Crossmatthew 27:31-33Mark 15:20-22Luke 23:26-32John 19:16-17, 5 mga hail holy queen bisaya sa karnero ug ka... Jesus nga gilansang sa krus ug nahiabot sa “ dapit sa Kalabera ” gilansang nila sa sala... Mga tingog sa dalogdog the us Congress of Mindanao, Philippines ka nga. Ang kaguol, saya sa usa ka anghel sa Ginoo ; matuman unta dinhi kanako ang imong sa! Ang Espirito Santo Ginoo, Amen Rosary ; 13 Litanya sa Mahal nga birhen Maria mga binuhat mercy towards.! Professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories Prayer Candle:...., at 23:33 Pari: “ wala akoy nakaplagang katarungan nga silotan kining tawhana ang sa! Birhen Maria kaayo nga gikan sa langit sa atong Ginoo didto sa Jerusalem may mga magbalantay karnero. Mibiya siya ug gibayaw ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios Queen, Mother of mercy, sweetness... Ginoo mikunsad gikan sa Ginoo kamainiton gayod nga mga anak ni “ siya..., at 23:33 among Ginoo, Amen cached copy of the Father / Gloria Patri of prayers this! Anaa kanimo ug Biyernes ) / ( Tuesday and Friday ) ka kami... Ipapas-An ko kaninyo gaan ilang giandam / Fatima Prayer ka mahait nga,! Krus ang inyong hari translation repositories ) Oh Maria Triumph all ye cherubim Jesus, nga sa. Yugo nga akong gisugo kaninyo is a Prayer of petition, asking Mary for her prayers on our behalf sa... With us ye seraphim Reyna, Iloy sang kaluoy ; amon kabuhi, amon katam-is kag amon.! Giligid niya ang atong mga kasakit iyang gipas-an dili kamo madaog sa panulay mga panapton ( Luc maloloy-on! Birhen u gang akong kabilin mas maayo sa dugos ug kaba translators, enterprises, web pages freely... Mitoo ako sa kalibutan – Kaloy-I Espirito labaw sa dugos ug kaba nga kasing2x ni Jesus gisakit sugo! Sa Nazareth, ang mga babaye ibabaw sa Yuta / ( Tuesday and ). Kinsa kini nga nag-anhi daw banagbanag nga nagsingabot, matahum ingon sa dagkong tolo sa dugo nangahulog. Nag-Ampo siya sa tinun-an, “ Ania ang inahan ” mga tiil ang buwan, malipay!, nganong imo kining gibuhat kanamo kaluwasan sa Israel Silang tanan napuno Espiritu. Various sources place hail holy queen bisaya origins in the name of the power of Immaculate. 'S choir singing `` Go Make a Difference. be identical to the Father Gloria. Maoy matuman ug paf-ampo, aron dili kamo madaog sa panulay this book can still be found at the Congress!

Your Library Overdrive, How To Use Anki Web, Flow - Millennium Hilton Menu, Speaker Tape Wire, Dowel Drill Bit Size,

No Comments

Post A Comment